Úvod > O firmě > Integrovaná politika

Integrovaná politika

INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vedení společnosti AUDY s.r.o. si uvědomuje, že je nutné produkt realizovat na vysokém stupni kvality a že realizace produktu musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v souladu s požadavky na zdravotnickou techniku dle ČSN EN ISO 13485.

Firma AUDY musí proto vyrábět výrobky a poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat požadavky a potřeby našich zákazníků. Naší snahou je zajistit si stabilní místo na trhu v oblasti zdravotnické a rehabilitační techniky.

Vedení společnosti plně podporuje uplatňování principů norem pro zabezpečování kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001) a plnění požadavků na zdravotnickou techniku (ISO 13485) a vytvořilo na základě těchto principů jednotný integrovaný systém.

Vedení společnosti vyhlašuje následující politiku:

 • hlavním naším cílem je spokojený zákazník
 • bude vždy uplatňován procesní přístup, včetně monitorování a vyhodnocování těchto procesů
 • vedení i všichni pracovníci musí udržovat a přezkoumávat integrovaný systém a přijímat opatření k trvalému zlepšování tohoto systému
 • vedení bude přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby ji zlepšovat
 • všichni pracovníci musí dlouhodobě a systematicky pečovat o kvalitu, která je pro nás prostředkem k získání a udržení dobré pověsti a ekonomické prosperity
 • vedení i všichni pracovníci musí důsledně naplňovat platné právní předpisy, technické normy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • vedení bude vždy zvažovat možná rizika při podnikání a provádět opatření ke snižování těchto rizik
 • vedení bude vždy zvažovat možná environmentální rizika a provádět opatření ke snižování těchto rizik
 • vedení vždy stanoví konkrétní cíle včetně kritérií pro jejich vyhodnocení a zabezpečí pravidelné hodnocení, cíle budou stanovovány, pokud to bude možné, i nad rámec legislativních požadavků
 • je nutno se zaměřit na prevenci v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k tomu je třeba využívat všechny dostupné, technické a organizační prostředky
 • vedení bude schopnosti pracovníků rozvíjet trvalým vzděláváním
 •  je nutno aktivně podporovat partnerství s dodavateli pro dosažení vyšší úrovně kvality finálního produktu, vyžadovat od svých dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí, tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat
 • vedení bude motivovat zaměstnance k zapojení do procesu neustálého zlepšování produktu, podporovat aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


  1.1.2021
  Alois Audy
  Jednatel